مشاغل مربوط با چاپ و تبلیغات

نشر،ویراستاری،حروف چینی،چاپ بروشور و کارت ویزیت،تبلیغات اینترنتی

محسن ولی