مشاغل مربوط به خرده فروشی

سوپر مارکت و تهیه مایحتاج مصرفی

امیرحسنی