مشاغل مربوط به ساختمان

معماری ،ساخت , بازسازی ,تامین مصالح ساختمانی و غیره

طاهر دین محمد