مشاغل مربوط به امور بانکی

مشاوره وام و اخذ تسهیلات،انجام امور بانکی و کار پردازی،مشاوره سرمایه گذاری

منوچهر عباسی