مشاغل مربوط به درمان ئ پزشکی

پزشکی ،داروخانه و تجهیزات پزشکی

صدرا حاجی